Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2020 a vztahují se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností VET-S s.r.o., se sídlem Rybník č.p. 76, 56002 Česká Třebová, IČ: 09135529, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 45712 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího v internetovém obchodě na internetové adrese https://eshop.vet-s.cz/ („Internetový obchod“) a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím („Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.
 2. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím realizovaných prostřednictvím telefonu.
 3. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá před účinností nového znění obchodních podmínek.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
 5. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

(a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

(b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

(c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

(d) přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu pobočky Prodávajícího VET-S s.r.o., J. E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl, na e-mailovou adresu eshop@vet-s.cz Prodávajícího, sdělit osobně v pobočce Prodávajícího.

6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

(a) o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

(c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

(d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

(e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

(f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

(g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

(h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

(i) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

(j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.

(k) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

(l) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

(m) jeho kontaktní e-mailovou adresou je eshop@vet-s.cz.

III. Uzavření Kupní smlouvy

 1. Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také název zboží, údaj o konečné ceně tohoto zboží v českých korunách, údaj o skladové dostupnosti a základní charakteristika zboží ve formě popisu. Toto není na újmu možnosti Prodávajícího a Kupujícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že jsou-li předmětem nabídky Prodávajícího v Internetovém obchodě služby či obdobné plnění, použijí se přiměřeně ustanovení těchto obchodních podmínek vztahující se k úpravě prodeje zboží, není-li výslovně stanoveno jinak.
 3. Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po přihlášení Kupujícího, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dopravu tohoto zboží. Před odesláním objednávky je Kupujícímu kdykoli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, tj. zejména měnit obsah košíku či opravovat jakékoli údaje týkající se množství objednávaného zboží, dodacích a fakturačních údajů, způsobu platby či dodání zboží. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží vložené do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.
 4. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.
 5. Kupní smlouva je mezi stranami uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím dle článku 2.4 výše, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží, příp. objednané související služby, Kupujícímu vznikne povinnost za toto zboží a související služby zaplatit dohodnutou cenu.
 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné údaje o vybraném zboží, jeho ceně, termínu dodání či skladové dostupnosti. Prodávající se zavazuje v těchto případech vrátit Kupujícímu již zaplacenou finanční částku.
 7. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto obchodní podmínky byly Kupujícímu poskytnuty v textové podobě a jsou Kupujícímu kdykoli dostupné na této adrese: https://eshop.vet-s.cz/obchodni-podminky/
 8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy si hradí Kupující sám.

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky Prodávajícího na Internetovém obchodě a je uvedena v českých korunách včetně všech souvisejících daní či ostatních poplatků. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje.
 2. Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

(a) v hotovosti na vybrané prodejně Prodávajícího; nebo

(b) bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího číslo 234704318/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.; nebo

(c) kartou online přes platební bránu Go Pay na účet Prodávajícího číslo 234704318/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s..

 1. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Prodávajícím; variabilním symbolem bude číslo objednávky.
 2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě jeho převzetím.
 3. Kupujícímu bude zboží dodáno Prodávajícím určeným přepravcem, a to nejpozději do 8 pracovních  dnů od úhrady kupní ceny za zboží (v případě bezhotovostní platby se okamžikem zaplacení rozumí připsání částky na účet Prodávajícího). V případě, že je v Internetovém obchodu u daného zboží uvedeno „nízká skladová zásoba“, znamená to, že při vyčerpání skladových zásob může být toto zboží dodáno později, a to 30 pracovních  dnů od úhrady kupní ceny za toto zboží, čímž není dotčeno dodání ostatního zboží v objednávce. Kupující je rovněž oprávněn převzít zboží osobně na adrese pobočky Prodávajícího: VET-S s.r.o., J. E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl.
 4. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží, které je v souladu s Kupní smlouvou, zejména bez vad, tj. mající požadovanou jakost, funkčnost, dodané v odpovídajících rozměrech a odpovídající sjednanému účelu.
 5. Není-li ujednáno, jak má býr věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

V. Odpovědnost za vady  

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad a má sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i dodání jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Není-li v Internetovém obchodě uvedeno jinak, je dodané zboží vždy minimálně devadesát (90) dní před koncem doby jeho trvanlivosti.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupující založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

(a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(e) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(f) kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

i.   u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

ii.  na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

iii. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

iv. vyplývá-li to z povahy věci.

v.  U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

 1. Kupující věc podle možnosti prohlédne po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci; tentýž následek má, nepřevezme-li Kupující věci, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
 2. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít.
 3. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 4. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 5. Projeví-li se vada při převzetí věci Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy. Při odstraňování vady Prodávající neodpovídá za data uložená na nosičích dat. Představuje-li vadné plnění podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že Kupující sdělí Prodávajícímu, jako právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.
 7. Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
 8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 VI. Podstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

  (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

  (b) na odstranění vady opravou věci

  (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo;

  (d) odstoupit od smlouvy;
 2. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 3. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 4. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

VII. Nepodstatné porušení smlouvy

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 3. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 VIII. Porušení smlouvy obecně

 1. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 2. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 3. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

IX. Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
 3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.
 4. Strany se dohodly, že Prodávající poskytuje Spotřebiteli záruku za jakost zboží v délce tři (3) týdny u krmiv, resp. dvacet čtyři (24) měsíců u spotřebního zboží, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy, není-li v Kupní smlouvě, Internetovém obchodě nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší. Kupující může uplatňovat záruku za jakost u Prodávajícího. V takovém případě Kupující prokáže původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Jde-li o vadu odstranitelnou, může se Kupující domáhat buď opravy zboží, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li z tohoto důvodu zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od Kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny

X. Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Kupující (jedná-li se o spotřebitele) má v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“) právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to osobním předáním písemného odstoupení u Prodávajícího nebo písemným oznámením odeslaným na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího eshop@vet-s.cz. V případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.
 2. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel;

(a)  odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, ledaže Kupující souhlasí s tím, že mu budou peněžní prostředky vráceny jiným způsobem. Prodávající však není povinen tyto prostředky vrátit Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal;

(b)  pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí mu Prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;

(c)  Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s navrácením zboží v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující;

(d)  Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti;

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 2. Kupující je povinen při odstoupení od smlouvy dle článku 6.1 těchto obchodních podmínek postupovat tak, aby zboží nemělo porušený ochranný obal (porušenou ochrannou atmosféru), bylo pokud možno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, vč. veškerého ostatního příslušenství, které mu bylo se dodáno společně se zbožím. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je ke zboží dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy.

XI. Kupující, který není spotřebitelem

 1. Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákokníku, je poskytována záruka za jakost zboží v délce dvanáct (12) měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.
 2. Prodávající nemusí akceptovat objednávky od těch podnikatelských subjektů, které nejsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

XII. Doručování

 1. Nebude-li sjednáno jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
 2. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování VET-S s.r.o., J. E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl; adresa elektronické pošty eshop@vet-s.cz.

XIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.
 2. Osobní údaje Kupujícího poskytnuté v souladu s článkem 5.1 těchto obchodních podmínek jsou zpracovány v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.
 3. Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy. 
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.
 4. Kupující bere na vědomí, že materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, obchodních firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 5. Jakékoli spory vyplývající z Kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, nebudou-li vyřešeny smírnou cestou, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem v České republice. V případě potřeby se může Kupující vždy formou stížnosti obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2020.

 

 

 

Zpět do obchodu